ترنم بهاری:

بهار فصل رویش شکوفه ها و درخشش و جلوه گری طراوت ها است. بهار یعنی اینکه می شود زمین مرده حیاتی دوباره به خود گیرد. بهار یعنی تمرین خوب شدن. براستی بدین سبب است که مولایمان بقیه الله الاعظم (عج) را ربیع الانام می گویند چرا که او هم همچون بهار حیات بخشش و شادی آفرین است. ترنم بهاری کاری جذاب و زیبا برای مسافرین نورزی بود که ضمن بیان و نکاتی برای مسافرت آن عزیزان به دنبال پیوند زدن قلبانشان به بهار واقعی و حقیقی بعنی امام زمان (عج) است. ترنم بهاری در دو نسخه تنظیم و در مسیر عبور مسافران نوروزی تقدیمشان گردید. مسابقه پیامکی از محتوای بسته توانست ۱۱۰۰ نفر را به شرکت در مسابقه ترغیب کنند. این بسته در ۳۰۰۰ نسخه تهیه و توزیع گردید.