طرح “دغدغه های فرهنگی “:

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله):

عرصه فرهنگی عرصه جهاد است. بنده به عنوان گرانبارترین مسئول در نظام جمهوری اسلامی که سنگینی این بار را هم با همه وجود حس می کنم در عالم سیاست هیچ دغدغه ای ندارم چون ما در موضع فعالیتیم و دشمن در موضع انفعال است. در باب اقتصاد با اینکه غم طبقات ضعیف جامعه را در دل دارم اما نسبت به آینده امیدوارم و اما در عرصه فرهنگ بنده به معنای واقعی کلمه ، احساس نگرانی می کنم و حقیقتا دغدغه دارم . این دغدغه از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند .

اما در عرصه فرهنگ بنده به معنای واقعی کلمه ، احساس نگرانی می کنم و حقیقتا دغدغه دارم . این دغدغه از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند .

نکاتی در مورد این طرح :

مطالب ارسالی شما در فرآیند فعالیت های موسسه، مورد بهره قرار خواهد گرفت و درصورت نیاز، جهت پیگیری و یا اجرا طی جلسات هیئت مدیره موسسه، به مسئولین مربوطه در رده های مختلف ارجاع داده می شود.

منتخب مطالب ارسالی پس از بررسی و دسته بندی، در سایت موسسه برای مشاهده ی عموم منتشر خواهد شد.

مشخصات شما به رسم امانت، جهت اطلاع رسانی موسسه با شما در اختیار ما بوده و به هیچ وجه در دسترس دیگران قرار نخواهد گرفت.

در این قسمت می توانید دغدغه ی فرهنگی خود را نوشته و ارسال نمایید.